×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Impregnace na dřevo Lignofix Efekt

materiál ostatní
typ / druh zboží barvy, laky, penetrace, ředidla
značka / značení výrobce UNI-Impreg Ex
provedení, specifické vlastnosti přípravek na ochranu dřeva
charakteristika produktu chrání proti dřevokaznému hmyzu, houbám
určeno zejména pro novostavby, půdní vestavby, krovy, vazby
 • Fotogalerie
 • impregnace zelená
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
5875001 ks plast. láhev 1kg, čirá čirá plastová láhev 1 218,05 1 ks 218,05 263,84 skladem 250,65
5875002 ks plast. láhev 1kg, zelená zelená plastová láhev 1 230,00 1 ks 230,00 278,30 skladem 264,39
5875005 ks plast. láhev 1kg, hnědá hnědá plastová láhev 1 230,00 1 ks 230,00 278,30 skladem 264,39
5875004 ks plast. kanystr 5kg, čirá čirá plastový kanystr 5 872,95 1 ks 872,95 1 056,27 skladem 1 003,46
5875003 ks plast. láhev 5kg, zelená zelená plastový kanystr 5 669,70 1 ks 669,70 810,34 skladem 769,82
5875006 ks plast. kanystr 5kg, hnědá hnědá plastový kanystr 5 939,41 1 ks 939,41 1 136,69 skladem 1 079,86
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Biocidní přípravek určený k ochraně dřeva v interiérech i exteriérech proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a plísním.
Pro impregnaci dřeva bez trvalého kontaktu se zemí a k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Ideální pro novostavby, půdní vestavby, krovy, vazby, dřevěné nosníky, zdivo a omítky.
Lignofix je vhodný pro aplikaci máčením v máčecích vanách. Odolává vymývání. Při impregnaci a případném dalším nátěru (lak, lazura) je doporučená doba zasychání impregnace 3 dny

Použití Po naředění aplikujte nátěrem,postřikem nebo máčením na dobře očištěné dřevo.
Ředění: Při ředění používejte ochranné brýle. Dodržujte při ředění zásadu - přípravek je nutné lít do vody ne naopak.

Technické info - Ochrana dřeva Lignofix:

 • způsob aplikace: štětec, váleček
 • pracovní teplota: >10°C
 • běžné ředění: 1:4
 • vydatnost: 25 m2 (1 kg koncentrátu)
 • balení: 1 kg a 5 kg
 • barva: čirá, zelená

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace