×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Reklamační řád

I. Vymezení některých pojmů

(1)     Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je Ferospoj s.r.o., IČ 28 11 97 11, se sídlem České Budějovice, Otavská 1064/10, PSČ 370 11, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18356.

 (2)     Zákazníkem Internetového obchodu je kupující (dále jen „Kupující").

 (3)     Kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel") je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 (4)     Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „Podnikatel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky, či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 II. Úvodní ustanovení, způsob uplatnění reklamace

 (1)     Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád") platí pro nákup v internetovém obchodě www.zbozinazavolanou.cz (dále jen „Internetový obchod") provozovaném Prodávajícím. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při reklamaci Prodávajícím dodaných výrobků a poskytnutých služeb.

 (2)     Kupující uplatňuje reklamaci zboží následujícím způsobem:

a)    Vyplní reklamační tabulku na konci této stránky. Po vyplnění všech potřebných údajů bude Kupující písemně (mailem) či telefonicky kontaktován Prodávajícím za účelem stanovení dalšího postupu.

b)   Zašle Prodávajícímu zboží (výrobek) spolu s veškerou požadovanou dokumentací související s vadným zbožím (výrobkem), přiloží rovněž daňový doklad (doklad o nákupu) a záruční list

 III. Reklamace uplatněná Spotřebitelem

 A) Záruční list

 (1)       V souladu s § 620 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ"), není třeba vydávat záruční listy, pokud o jejich vydání Kupující nepožádá. Jako podklad pro uznání záruky je dostačující pořizovací doklad (faktura), kterou Kupující obdrží při doručení zboží, popř. jiný doklad prokazující koupi zboží u Prodávajícího. Na požádání Kupujícího však musí Prodávající záruční list vystavit.

(2)       Pokud Kupující žádá potvrzení záručního listu, je možné uplatnit svoji žádost u Prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Vzhledem k tomu, že záruční listy jsou součástí výrobku a jsou zabaleny v originálním obalu, nelze je potvrzovat v okamžiku expedice ze skladu Prodávajícího.

(3)     Prodloužená záruční doba je vyznačena na záručním listě, popř. v dodatku záručního listu. Tyto dokumenty, včetně dokladu prokazujícího koupi zboží u Prodávajícího je nutné uschovat po celou dobu prodloužené  záruční doby.

B) Záruční doba

(1)     Na veškeré Prodávajícím dodávané výrobky a poskytnuté služby platí pro Spotřebitele záruční doba min. 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí výrobku či poskytnutí služby Kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny výrobku v záruční době je záruční doba obnovena v plné délce jejího trvání.

 (2)     Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 C) Postup při reklamaci

 (3)     Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. O takové skutečnosti bude Spotřebitel informován pokud reklamaci zboží uplatní prostřednictvím formuláře.

(4)     Před uplatněním reklamace je Spotřebitel povinen řádně překontrolovat:

a)    zda výrobek správně ovládá dle přiloženého návodu na obsluhu

b)    zda není porucha mimo daný výrobek (např. vadná el. instalace, nedostatečný tlak vody apod.)

c)    zda případná nefunkčnost výrobku není způsobena chybějící součástí, kterou lze dodatečně dodat

d)    zda má pořizovací fakturu popř. potvrzený záruční list či jiný doklad o koupi zboží a běhu záruční doby

(5)     O oprávněnosti reklamace Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

(6)     Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení v elektronické či písemné podobě o tom, kdy Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

(7)     Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

(8)     V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel v souladu s § 622 ObčZ následující práva:

a)    jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné (nejpozději do třiceti dnů od uplatnění reklamace) odstranění vady

b)   jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo může odstoupit od kupní smlouvy

c)    jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo může odstoupit od kupní smlouvy

d)   jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy

(9)     V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

(10) V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci Prodávajícímu, je Spotřebitel odpovědný řádně připravit reklamované zboží na přepravu k Prodávajímu prostřednictvím sjednaného přepravce.

C) Shoda s kupní smlouvou

 (1)     V případě, že věc při převzetí Spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má Spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud Spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

(2)     Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

IV. Reklamace uplatněná Podnikatelem

 A) Převzetí záruky

(1)     Zárukou za jakost zboží přejímá Prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

 (2)     Převzetí závazku ze záruky Prodávajícím vyplývá z kupní smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedeno záruční doba odlišná, platí tato doba.

B) Záruční doba

 (1)     Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li Prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Podnikatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

(2)     Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

C) Postup při reklamaci

(1)     Podnikatel je povinen podat Prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy:

a)    vady zjistil

b)   při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle § 427odst. 1 a 2 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ")

c)    vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby

(2)     Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem dle § 345 odst. 2 ObchZ, může Podnikatel:

a)    požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží
požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné

b)   požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

c)    odstoupit od smlouvy

(3)     Volba mezi nároky uvedenými v odstavci (2) Podnikateli náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže Podnikatel měnit bez souhlasu Prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může Podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

(4)     Neoznámí-li Podnikatel volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci (3) má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

(5)     Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může Kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

(6)     Dokud Podnikatel neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající povinen dodat chybějící. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.

(7)     Požaduje-li Podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže Prodávající oznámí Podnikateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

(8)     Neodstraní-li Prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce (7), může Podnikatel uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní Prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle odstavce (7) nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže Podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

 (9)     Při dodání náhradního zboží je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady Podnikatel vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.

(10) Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.

(11) Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou Prodávajícímu. Byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy spolu s úroky. Jestliže vada nebyla včas oznámena, může Podnikatel vykonat tato práva nebo použít právo na slevu k započtení s pohledávkou Prodávajícího pouze se souhlasem Prodávajícího. Toto omezení neplatí, jestliže Prodávající o vadách věděl v době dodání zboží.

(12) Do doby odstranění vad není Podnikatel povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.

(13) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil Prodávajícímu. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže Podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, to však neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím Podnikatele, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

V. Závěrečná ustanovení

(1)     Reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den přijetí reklamace.

(2)     Ve věcech tímto reklamačním řádem výslovně neupravených se Prodávající a Kupující budou řídit ustanoveními příslušných právních předpisů.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. července 2010