×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku
Zobrazit znění pro datum:

Aktuální znění Obchodních podmínek (platí od 09.05.2024):

I. Vymezení základních pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající společnost Ferospoj s.r.o., IČ: 28 11 97 11, se sídlem Hraniční 2256/8, 370 06 České Budějovice, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18356, tel. + 420 777 610 961, e-mail: pilny@obchodprodilnu.cz (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“) je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „Podnikatel“) je každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Cenové nabídky na www.obchodprodilnu.cz jsou ve své základním nastavení určeny pro maloobchodní režim prodeje. Pokud se kupující Spotřebitel registruje přes registrační formulář nebo poskytne prodávajícímu souhlas pro registraci, vznikne tak zákaznický účet ve formátu B2C. Písemnou či ústní dohodou mezi kupujícím Podnikatelem a Prodávajícím je možné kupujícího Podnikatele při vytváření registrovaného účtu rovnou či dodatečně zařadit do zákaznického účtu v B2B či B2M nastavení, která jsou určena pro velkoobchodní prodej.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a další, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 II. Základní ustanovení

1)      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.obchodprodilnu.cz provozovaném Prodávajícím. VOP blíže specifikují a upřesňují veškerá práva a povinnosti Prodávajícího.

2)      Veškeré smluvní vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3)      Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu elektronicky a o tomto je Kupující následně informován na e-mailovou adresu, kterou uvedl při uzavírání objednávky v internetovém obchodě. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny samotnou uzavřenou kupní smlouvou, ale také Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uvedené kupní smlouvy.

4)      Není-li v odeslané objednávce započteno „dopravné“, Prodávající má povinnost započtení dopravného do ceny provést nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky bez dopravného, je-li následující kalendářní den pracovním (v opačném případě v prvním pracovním dni následujícím po dnech volna či státních svátků) a musí si telefonicky či písemně vyžádat souhlas Kupujícího s výší ceny za dopravu. Nebude-li kupující s cenou za dopravu souhlasit, jeho objednávka nebude považována za závaznou a bude provedeno její storno.

III. Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje Prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu elektronicky, přičemž Kupující je o této skutečnosti následně spraven informativním e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při uzavírání objednávky v Internetovém obchodě.

Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Není-li v odeslané objednávce kalkulováno dopravné, Prodávající má povinnost kalkulaci dopravného provést nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky bez dopravného a musí si vyžádat souhlas Kupujícího s výší ceny za dopravu. Nebude-li Kupující s cenou za dopravu souhlasit, jeho objednávka nebude považována za závaznou a bude provedeno její storno. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z Obchodních podmínek.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, popř. poskytne službu, která je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci, a kupující se zároveň zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a z tohoto důvodu se Kupující stane vlastníkem věci až v okamžiku úplného zaplacení ujednané kupní ceny.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Dodá-li prodávající větší množství věci/í, než jak bylo stranami smlouvy dohodnuto, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, pokud je Kupující bez zbytečného odkladu neodmítl.

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc, která je předmětem kupní smlouvy, nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy věc Kupující převzal má věc vlastnosti, které si strany ve smlouvě ujednaly, věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (Prodávající si vyhrazuje ± 5% hmotnostní odchylku na dodávané zboží) a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci Kupujícím, má se obecně za to, že věc byla vadná již v době jejího převzetí (koupě).

Podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a)      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to však možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to ale vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

b)      na odstranění vady opravou věci,

c)      na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)      odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z výše uvedených si zvolil a to již při oznámování vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu následně již nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva pouze jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. 


Kupující (spotřebitel) má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Běh čtrnáctidenní lhůty je posuzován v jednotlivých případech takto

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje odstoupit spotřebiteli prostřednictvím použití formuláře o odstoupení od smlouvy, který tak usnadní samotný proces odstoupení. Není však povinností spotřebitele postupovat výhradně tímto způsobem, odstoupit lze také korespondenčně a to na adrese Prodávajícího. V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy, zašle Kupující bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel. Veškeré náklady spojené s dopravou hradí Kupující. Zásilky odeslané Kupujícím zpět k Prodávajícímu formou DOBÍRKY vč. ceny dopravy, NEBUDOU PŘEVZATY! Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání zboží Prodávajícímu, které od něho na základě původní objednávky přijal. Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu dříve, než mu bude Kupujícím doručeno zboží, které od něho obdržel, nebo pokud spotřebitel Kupujícímu průkazně nedoloží, že zboží bylo odesláno.

Výše uvedená ustanovení o odstoupení kupujícího od smlouvy jsou platná pro kupní smlouvy, kdy kupujícím je Spotřebitel. Odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží však není možné v případech, kdy je zboží přímo vyráběné podle přání Spotřebitele či je zboží přizpůsobeno (upraveno, děleno či kráceno) osobním potřebám Spotřebitele (např. krácení lan, řetězů, různých typů pletiv na délky či rozměry menší než délka či rozměry původního originálního výrobku apod.), vyjádřenými patřičnou kupní smlouvou.
V obchodních případech, kdy je kupujícím Podnikatel, je vrácení objednaného zboží Prodávajícímu možné pouze za podmínek, na kterých se kupující a prodávající písemně či ústně dohodnou, přičemž z podstaty věci se vždy jedná o dobrou vůli Prodávajícího. Dohoda o odstoupení od kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Podnikatelem může být v některých případech vázána na uhrazení smluvně sjednaného storno poplatku, který je zpravidla uplatňován zejména tehdy, kdy plnění předmětné dílčí kupní smlouvy bylo vázáno na doskladnění produktu(ů) od výrobce či distributora a Prodávajícím není toto zboží standardně fyzicky skladováno. Informace o formě plnění, zda je patřičný výrobek Prodávajícím skladován či nikoliv, jsou kupujícím dostupné na každé produktové stránce platformy Obchodprodilnu.cz a také v jeho zákaznickém účtu, pokud se Podnikatel stal před vlastním nákupem registrovaným zákazníkem.

IV. Kupní cena

1)      Veškeré ceny v Internetovém obchodě (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou pro Kupujícího vždy uvedeny bez DPH (cena jednotková) a včetně DPH (cena za balení) a také včetně všech dalších povinných poplatků a služeb (s výjimkou dopravného, které je v některých specifických obchodních případech kalkulováno při uzavírání objednávky na základě celkové hmotnosti objednaného zboží), které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

2)      Úhradu kupní ceny lze provést následujícímu způsobem:

a)    před odesláním zboží na účet Prodávajícího č. 2107048660/2700, který je vedený u UniCredit Bank, pobočka České Budějovice. Po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího předá Prodávající nejpozději v následujících třech pracovní ch dnech zboží k přepravě.

b)    dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele hradí Kupující kupní cenu v hotovosti či platební kartou řidiči přepravní společnosti.

3)      Daňový doklad je odesílán Kupujícímu společně se zbožím, je-li toto odesíláno jako balíková zásilka a slouží také jako záruční list. V případě doručování zboží formou paletové zásilky souhlasí Kupující s  vystavením Kupní smlouvy s tím, že mu může být daňový doklad zaslán také elektronickou cestou. Elektronicky mu bude také doručena kopie daňového dokladu, požádá-li o tuto.

V. Doprava

1)      Dopravu zboží zajišťuje některý ze smluvních přepravců (společnosti PPL CZ s.r.o.Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.Geis CZ s.r.o., případně jiný individuálně dohodnutý přepravce).  Výše přepravného je kalkulována u každého zboží zvlášť, a to v závislosti na hmotnosti zboží dle platného ceníku (ceny za jednotlivé druhy dopravy uvedeny zde), nárocích na balení apod. Není-li výše dopravného stanovena systémově, je stanovena smluvní dohodou (telefonicky či mailem) mezi prodávajícím a kupujícím, zboží je kupujícímu doručováno výhradně poté, co výši dopravného odsouhlasil.

2)      Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky - zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky je nutné zkontrolovat po odjezdu řidiče a případné skryté vady neprodleně ohlásit Prodávajícímu.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující věc, přestože mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, pokud však Prodávající škodu nezpůsobil porušením svých povinností.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3)      Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, přičemž veškeré zboží je pojištěno. Následně, může Kupující požadovat vrácení peněz na Prodávajícím, popř. nový výrobek.

4)      U určitého typu zboží a zakázek je přeprava kupujícímu zajišťována také vozidlem (dodávkou) prodávajícího za poplatek dle platného ceníku dopravy, zdarma při splnění na systému definovaných limitů pro Dopravné zdarma či za jinou cenu smluvní. Jiná cena smluvní může být navrhována v případech, kdy hmotnost zakázky překročí 1,5 tuny či pro dodání zboží od 17:00 hodin výše v pracovní den či pro dodání mimo pracovní dny. Tento způsob přepravy se týká přeprav realizovaných výhradně v rámci ČR. Při plnění za jinou cenu smluvní nemůže být dodávka realizována bez výslovného souhlasu Kupujícího.

VI. Práva a povinnosti Prodávajícího

1)      Prodávající u jednotlivých nabízených produktů a jejich variant kupujícího informuje o aktuální dostupnosti zboží. Jednotlivé definice dostupností jsou konkretizovány zdeOd dílčí definice dostupnosti se následně odvíjí obvyklá doručovací lhůta objednané položky, respektive položek. Přímo na každé konkrétní produktové kartě může kupující maximální dodací lhůty zjistit tak, že kurzorem myši najede na textovou informaci o dostupnosti, následně se mu ukáže v tabulce standardní dodací lhůta vybrané položky. Pokud kupující objednal v pracovní den do 14:00 hodin položku nebo položky, u kterých byla v čase objednávky uvedena dostupnost "skladem", zboží bude ještě ten den předáno do přepravy, přičemž smluvní přepravci garantují prodávajícímu 24 hodinové dodací lhůty. Kupující je vždy informován telefonicky (v případě opakovaného nezastižení kupujícího na telefonu pak písemně na email uvedený do zakázky) o případné skutečnosti, kdy disponibilní skladové množství položky je nižší než objednané a doobjednáním zboží bude posunuta deklarovaná 24 hodinová lhůta dodání. Případné změny kupní smlouvy vyplývající z telefonické či písemné dohody s kupujícím jsou v jednotlivých obchodních případech následně potvrzovány kupujícímu písemně, kupní smlouva nemůže být změněna jednostranně prodávajícím s výjimkou případů specifikovaných v článku VIII.

2)      Prodávající je povinen v co nejkratší době od akceptace objednávky předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného Kupujícím jako místo určení. Pokud Prodávající není schopen dodržet termíny předpokládaného dodání zboží, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou formou (na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v kupní smlouvě) a současně určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se týká zejména zboží, které je v Internetovém obchodě nabízeno se statutem "na objednávku" a jehož konečný termín dodání tak závisí na dodacích možnostech dodavatele Prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud Kupující již v minulosti opakovaně řádně neplnil vůči Prodávajícímu svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu či z jiných obdobných důvodů. O odmítnutí objednávky bude Kupující bez odkladu informován.

3)      Prodávající je povinen dodat zboží bez vad se specifikovanými vlastnostmi včetně příslušné dokumentace. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu určenou Kupujícím. S ohledem na smluvní ujednání s přepravci má Kupující právo vyžadovat na příslušném přepravci doručení zboží za první zamykatelné dveře na uvedené adrese.

4)      Přepravu objednaného zboží zajišťuje Prodávající, a to způsobem výše uvedeným, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

VII. Práva a povinnosti Kupujícího

1)      Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno. Případně také uvést jméno osoby oprávněné k převzetí zboží v případě nepřítomnosti Kupujícího.

2)      Kupující je povinen objednané zboží na místě předání zkontrolovat. V případě, že zboží nejeví známky poškození, je povinen je převzít a zaplatit řádně a včas kupní cenu. V případě, že objednané zboží v místě určení po rozbalení jeví známky poškození, je povinen Kupující o tomto vyhotovit se zaměstnancem přepravní společnosti nebo Prodávajícího zápis.

3)      Kupující je dále povinen po převzetí zboží podepsat dodací list, případně i přepravní list a další přepravní dokumenty.

VIII. Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající má rovněž možnost odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byla Prodávajícím v důsledku zcela zřejmé administrativní chyby uvedena chybná cena zboží, a to s ohledem na cenu obvyklou, za kterou je zboží běžně nabízeno (prodáváno). V takovém případě bude Prodávající neprodleně písemně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. ADR - Obchodní řešení mimosoudních sporů

V případě sporu mezi společností Ferospoj, s.r.o. a zákazníkem, který nelze vyřešit přímou komunikací, se obě strany zavazují angažovat v procesu alternativního řešení sporů jako preferované metody před zahájením právního řízení. To může zahrnovat mediace nebo arbitráž prostřednictvím neutrální třetí strany. Zákazníci jsou také informováni o možnosti využití platformy EU pro online řešení sporů (https://ec.europa.eu/consumers/odr) pro řešení sporů. Tento přístup si klade za cíl dosáhnout přátelského řešení efektivnějším a ekonomičtějším způsobem, než je tradiční soudní řízení.

X. Záruční práva a podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a tyto jsou taktéž součástí uzavírané kupní smlouvy.

XIII. Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním závazné objednávky v Internetovém obchodě dává Kupující Prodávajícímu, jakožto provozovateli Internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním Internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

XIV. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu, je-li tento zaregistrován v Internetovém obchodě. Není-li kupující registrován, o průběžném plnění kupní smlouvy je informován Prodávajícím na e-mailovou adresu, kterou uvedl při uzavření objednávky. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 9. května 2024.