×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Lepidlo na cihly polyuretanové, GUTTAFOAM

materiál polyuretan
typ / druh zboží silikony, tmely, pěny
výrobce / dovozce GUTTA
značka / značení výrobce Guttafoam
provedení, specifické vlastnosti pistolové PU lepidlo na cihly
charakteristika produktu velmi rychlá a jednoduchá aplikace
určeno zejména pro zdění cihlových stěn
vhodné pro materiály Heluz, Porotherm
poznámka krátká doba zasychání, extrémní pevnost po vytvrzení
 • Fotogalerie
 • Lepidlo na cihly polyuretanové, GUTTAFOAM
skladem
 • stand. objem obj. v prac. den do 14:00 -> násl. prac. den u Vás (v případě paletové přepravy do 12:00)
skladem
 • stand. objem obj. v prac. den do 10:00 -> odesíláme v násl. 2-3 prac. dnech
na objednávku
 • budeme Vás telefonicky kontaktovat s termínem doskladnění
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
4803001 ks 750 ml 750 211,14 1 ks 211,14 255,48 skladem 242,71
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008

Mohlo by se Vám také hodit:

Lepidlo MAMUT Glue, Den Braven

Variant: 5 od 63,03 Kč/ks 52,09 Kč bez DPH

Rukavice pracovní, Driver RED

Variant: 5 od 178,35 Kč/pár 147,39 Kč bez DPH

Úhelník, Top Tools

Variant: 2 od 53,40 Kč/ks 44,13 Kč bez DPH
 •  Podrobný popis
 •  Diskuze

Polyuretanové lepidlo na cihly Guttafoam je speciální lepicí, výplňová a těsnící hmota, která vzniká napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi spolu se vzdušnou vlhkostí. Používá se pro montáž a izolaci cihlových stěn s vysokým požadavkem na tepelnou izolaci a rychlost provedení. Výhodou je nenáročná a čistá montáž. 

Vlastnosti lepidla:

 • extrémní tvrdost
 • krátká doba zasichání
 • zaručná pevnost konstrukce

Pracovní postup:

 1. Pracovní povrch musí být čistý bez prachu, mastnoty a dalších nečistot.
 2. Nádobka by měla mít před aplikací teplotu cca +15 °C až + 20 °C. Obsah nádobky se intenzivně protřepe. Minimální okolní teplota je -5 °C. Optimální teplota okolí je cca + 20 °C.
 3. Nádobka se našroubuje na aplikační pistoli. Pracovní poloha je dnem vzhůru! Množství vypouštěného lepidla se reguluje stiskem spouště pistole.
 4. Na vnější okraje cihel se nanáší pásy lepidla, které jsou široké asi 2–3 cm. Pásy lepidla nenechejte zatuhnout delší dobu než 5–6 minut.
 5. Vytvrzené lepidlo je možné řezat nožem, povrch lepidla je nutné chránit před působením UV záření.
 6. Čerstvé lepidlo lze vyčistit pomocí PU čističe, vytvrzené pouze mechanicky.

Skladování:

V suchém prostředí při teplotě +5 °C až + 25° C na dobře větraném místě. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte nádobu před přímým slunečním záření a nevystavujte teplotám nad + 50 °C.
Skladujte mimo dosah dětí.

Prodej lepidel na cihly je realizován po jednotlivých baleních. Jednotlivé varianty, základní technická data, aktuální ceny a dostupnosti naleznete výše. Na všech sloupcích v tabulce variant, které obsahují zelenou šipku, je možné filtrovat technická data. To Vám dává možnost lépe vyhledat konkrétní rozměr, průměr, délku či jiný parametr.

Je-li aktuální dostupnost některé z výše nabízených variant Na dotaz či potřebujete-li do Vašeho projektu rozměr, který se v tabulce výše nenachází, poptejte nás prosím. V co nejkratší lhůtě se Vám pokusíme poskytnout cenovou nabídku / zpětné info.

info ve zkratce - Lepidlo na cihly polyuretanové, GUTTAFOAM:

 • materiál: polyuretan
 • objem: 750 ml
 • extrémní tvrdost
 • silná lepivost

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H220 Extrémně hořlavý plyn
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici Může
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace