×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Lepidlo polyuretanové rychleschnoucí Turbo Speed, Den Braven

materiál polyuretan
typ / druh zboží lepidla
výrobce / dovozce Den Braven
provedení, specifické vlastnosti rychlé lepení (60 s), výborná přilnavost
charakteristika produktu kvalitní víceúčelové PU lepidlo
určeno zejména pro nejrůznější lepení
vhodné pro materiály beton, zdivo, dřevo, polystyren, PVC…

Lepidlo polyuretanové rychleschnoucí Turbo Speed, Den Braven

{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
13724001 ks 750 ml kartuše 750 158,54 1 ks 158,54 191,83 skladem 182,24
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
  • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
  •  Podrobný popis
  •  Ke stažení
  •  Diskuze

Lepidlo polyuretanové rychleschnoucí Turbo Speed, Den Braven

Vysoce kvalitní a víceúčelové polyuretanové lepidlo TURBO SPEED je speciálně vyvinuté pro rychlé lepení. Počátek tuhnutí začíná už po 60 vteřinách, možnost korekce do 2 minut. Lepidlo s výbornou přilnavostí je vhodné na většinu stavebních podkladů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC atd. Lepidlo TURBO SPEED využijete pro lepení EPS a XPS desek, sádrokartonů, dřevěných prvků, OSB desek, dekorativních prvků, parapetů a vnitřních příček.

Způsob aplikace

Lepidlo našroubujte na aplikační pistoli a dózu důkladně protřepejte. Na aplikační pistoli nastavte aretačním šroubem požadované dávkování.

Navlhčete podklad a poté naneste lepidlo na podklad. Opět navlhčete, vyčkejte 60 vteřin a poté spojte prvky k sobě - prvky spojte nejdéle do 2 minut od aplikace. S lepeným prvkem můžete ještě 60 vteřin manipulovat.

Lepidlo polyuretanové rychleschnoucí Turbo Speed, Den Braven - technické info:

  • typ obalu: pistolová dóza
  • objem: 750 ml
  • barva: žlutá
  • začátek tuhnutí: po 60 s
  • možnost korekce: 2 min
  • plné vytvrzení: 2 h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace