×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Pěna pistolová, protipožární Pyrocryl, Den Braven

materiál ostatní
typ / druh zboží silikony, tmely, pěny
výrobce / dovozce Den Braven
značka / značení výrobce Pyrocryl
provedení, specifické vlastnosti pistolová pěna protipožární
charakteristika produktu třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1
určeno zejména pro montáže protipožárních podhledů, rozvaděče, vedení…
poznámka více info - dokumenty ke stažení

Pěna pistolová, protipožární Pyrocryl, Den Braven

{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
8084001 ks 750 ml červená červená pistolová dóza 750 259,88 1 ks 259,88 314,46 skladem 298,74
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Protipožární pěna Pyrocryl, jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami. Používá se na vyplňování spár při montáži okenních a dveřních rámů. Jako protipožární izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů.

K montáži protipožárních podhledů, elektrických rozvaděčů i k vyplňování průchodů elektrického vedení a potrubí mezi podlahou a zdivem. Izolace potrubních systémů.

Technické informace - protipožární pěna Pyrocryl:

 • tepelná odolnost: -40 / +90°C (po vytvrzení)
 • aplikační teplota: +5 / +35°C
 • doba vytvoření nelepivé vrstvy: ≈ 8 - 12 minut
 • řezatelnost: 4 - 6 hodin (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny)
 • rychlost vytvrzení: 6 - 24 hodin 

Charakteristika:

 • žádné plamenně hořící kapky při hoření
 • třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1.
 • velká plnicí schopnost, dobrá rozměrová stabilita
 • zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
 • vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, ocel apod.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
H220 Extrémně hořlavý plyn
H302 Zdraví škodlivý při požití
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H315 Dráždí kůži
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P405 Skladujte uzamčené

 

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *
Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace