×
×
Hledat
×
Košík
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
Přejít do košíku
{{product['nazev']}} {{product['cart_price']}}
Přejít do košíku

Pěna trubičková, studnařská, Den Braven

materiál ostatní
typ / druh zboží silikony, tmely, pěny
výrobce / dovozce Den Braven
provedení, specifické vlastnosti atestovaná studnařská pěna
charakteristika produktu silná přilnavost k betonu
určeno zejména pro montáže, těsnění betonových skruží, šachty
poznámka více info - dokumenty ke stažení
{{column_name}}
{{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}} {{((search_modes[column_key] == true) ? "✖" : "▼ 🔍")}}
5917001 ks 500 ml zelená trubičková dóza 500 141,69 1 ks 141,69 171,45 skladem 162,88
5917002 ks 750 ml zelená trubičková dóza 750 167,56 1 ks 167,56 202,74 skladem 192,60
Poptat {{getAvailabilityDate(row['00kod'])}}
Vybrali jste tyto produkty:
 • {{amount}}x{{getAmount(key)}}
Zatím nebyla vybrána žádná varianta aktuálního produktu
Již máte v košíku:
{{cart.itemsCount}} Ks za {{cart.sumWithVAT}} {{cart.currency}} s DPH
{{cart.sumWithoutVAT}} {{cart.currency}} bez DPH
hmotnost {{cart.weight}} Kg
registrujte se a ušetříte! při tomto nákupu přesně {{cart.possibleDiscount}} {{cart.currency}} s DPH
přejít do košíku >
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
registrovat se
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!

Skladem - stand. objem obj. v prac. den do 14:00 > násl. prac. den u Vás

(v případě paletové přepravy do 12:00)

Skladem - obj. v prac. den do 11:30 > odesíláme v násl. dvou prac. dnech

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme.

+420 387 414 008
 •  Podrobný popis
 •  Ke stažení
 •  Diskuze

Studnařská pěna, výrobce Den Braven. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům.
Studnařská pěna splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven patřičný ATEST. 
Pěnu tak můžete použít i u projektů, kde je v přímém kontaktu s pitnou vodou. Vhodná je pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet apod. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům.

Technické informace - studnářská pěna:

 •  tepelná odolnost po vytvrzení: -40 / +90°C
 • aplikační teplota: +5 / +35°C
 • doba vytvoření nelepivé vrstvy: cca 10 minut
 • řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny): 60 - 90 minut (při 20°C)
 • vytvrzení 24 hodin
 • dodáváme v provedení: trubičková, pistolová dóza

Výhody:

 • vhodná pro přímý styk s pitnou vodou
 • vysoká plnící a izolační schopnost
 • možnost ořezu po 60 minutách
 • vysoká lepivost a přilnavost k různým stavebním podkladům

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o nebezpečnosti:
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
H220 Extrémně hořlavý plyn
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H315 Dráždí kůži
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410/P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

 

Přidat komentář nebo otázku

Vaše jméno *
Váš e-mail nebo URL
Text komentáře *

Přidané komentáře

05.01.2022

Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz týkající se studnařské pěny. Pěna je přilnavá ke kovům, takže pozinkovaný plech také zvládne. Vydatnost je cca 45 bm při šířce housenky 2x2 cm. Tým Obchod pro dílnu

04.01.2022

je přilnavá i k pozinkovaným plechům? jaká je vydatnost většího balení,. Děkuji za odpověď Josef Hofman Černín 51 267 51 Zdice

Doporučit známému
Poptat produkt

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace